เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union interest - เรื่องเล่าเร้าพลัง

 • kuthaiwan

  คุณหมอนนทลีเล่าเรื่อง ประสานความคิดฯ ๓๐

  kuthaiwan 2010-01-05 22:38

  ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี (30)

  7 ขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมสานจิตใจ วางแผนปฏิบัติการ

  ขั้นตอนที่ 4 สัญญาใจ

   

  ขั้นตอนที่ 4 ข้อผูกมัด : สัญญาใจ

   

  เขียนเป็นถ้อยร้อยแก้ว แสดงความมุ่งมั่นของกลุ่มว่าจะดำเนินการอะไร อย่างไรบ้าง

  ... เรามุ่งมั่นจะ ...... (เอาจุดอ่อนที่เป็นลบ มาทำให้เป็นสิ่งที่มุ่งมั่น ....)

  เพื่อให้แนวทางของกลุ่ม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้สำเร็จ

   

  #  ทำให้ข้อความที่เป็นจุดอ่อน เป็นจุดแข็ง

  #  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้น

  เมื่อกลุ่มเสร็จแล้ว ให้ประธานกล่าวคำปฏิญาณ และพวกเราก็กล่าวร่วมกัน

  นี่ก็คือ ตัวอย่าง สิ่งที่กลุ่มคิดกันละค่ะ

  • เรามั่นมุ่งจะ บริหารเวลา พัฒนาทักษะการสื่อสาร เสริมสร้างพลังเชิงบวก ประสานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
  • เรามุ่งมั่นจะ พัฒนา ตรงเวลา คนสำราญ งานสำเร็จ
  • เรามุ่งมั่น ตั้งใจมั่นแล้ว ย่อมยังประโยชน์ สำเร็จได้
  • เรามุ่งมั่นจะทำ เต็มความสามารถ เต็มปัญญา เต็มเวลา และเต็มใจ
  • เรามุ่งมั่นจะ เสริมสร้างสุขภาพ ด้วยจิตอาสา พัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว ทุกคนรอบตัว อยู่เย็นเป็นสุข
  • เรามุ่งมั่นจะ จัดสรรเวลา จัดหางบประมาณ ประสานงานต่อเนื่อง
  • เรามุ่งมั่นจะ ร่วมคิด ร่วมทำ นำจิตอาสา เสียสละเวลา ใช้ภาษาเข้าใจง่าย สร้างเครือข่ายสู่ชุมชน
  • เรามุ่งมั่นจะ บริหารเวลา หางบประมาณ ประสานพื้นที่ มุ่งทำความดี เพื่อชุมชน
  • เรามุ่งมั่นจะ ผูกมัดสัญญาใจ เพื่อสุขภาพฟัน ผู้สูงวัย ร่วมกันทำ ให้ได้ ภายในใจ เท่าที่ใจ มุ่งมั่นปลูกฝังอันสูงสุด
  • เราจะมุ่งมั่นจะ รวมพลัง บริหารเวลา สรรหาทรัพยากร เอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพฟันดี

  รวมเรื่อง ประสานความคิด เนรมิตผู้สูงวัยภาคเหนือฟันดี

  อ้างอิง
  http://gotoknow.org/blog/km-dental-nonta/322721


You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม