เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

lungping

lungping的บล๊อก

lungping的主頁 | ดูทั้งหมด

พุดตานกถา ๑๐๘ คาถา

2010-07-18 11:27
พุดตานกถา
โดย  พระชุมพล  พลปัญโญ
          พ.ศ. ๒๕๔๕


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง    สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ผู้เป็นอรหันต์
ไกลจากกิเลส  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ขอนัมสการพระธรรม  อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว
ขอนอบน้อมพระสงฆ์ผู้ปกิบัติดีแล้ว  เป็นผู้สืบพระพุทธศาสนา
ขอพระรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าพระพุทธเจ้าจะทำการรจนาร้อยแก้ว
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชุมชน  อันมีนามว่า "พุดตานกถา"
ด้วยพุทธบารมี  ธรรมบารมี  สังฆบารมี
ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงมีปัญญาอันไม่ติดขัดด้วยเทอญ

แชร์ 1391 ดู | 0 ความเห็น

Footprints

ความเห็น