เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

puling222

puling222的บล๊อก

puling222的主頁 | ดูทั้งหมด

สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ฆาราวาสธรรม

คำค้น:ปู่ลิง  2013-11-16 03:14

ข้อธรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ต้องการข้าม ห้วงน้ำข้ามยาก วัฎฏะสังสาร
พรือพ้นจากอำนาจ เพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส
-สัจจะ ทมะ ธิติ จาคะ
ข้อธรรมสำหรับ ผู้ที่ต้องครองเรือน มีครอบครัว อยู่ในชุมชน สังคม
-สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
....................................
=สัจจะ=
1.ความจริงแท้ ของธรรมชาติ ที่ต้องเคารพ
"ตถาคตจะเกิดขึ้น ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธรรมธาตุ ธรรมธิติ ธรรมนิยาม ปฏิจจสมุปบาท มีอยู่แล้ว
พุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพพระธรรมนั้น
2.ความ ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของคนดี
-ต่อหน้าที่การงาน
-ต่อบุคคล ที่เราเกี่ยวข้องด้วย
-ต่อกุศลธรรม
3.ความซื่อตรง...มั่นคงต่อเป้าหมายชีวิต ไม่พัฒนาถอยหลังสู่อบายภูมิ สู่สุคติ อริยะภูมิ
-อธิษฐานจิต
-ปฏิญาณ
-สัจจะกริยา
"ที่ผ่านมาทำผิดพลาดเพราะความไม่รู้ ขาดสติปัญญากำกับจิต ต่อจากนี้ไม่ทำแล้วโดยเด็ดขาด"
เช่นพระคาถาอุงคลีมาร
"ดูกร น้องหญิง ทีเราหลงปลงชีวิตสัตว์อื่น เพราะความไม่รู้ในอวิชชา
บัดนี้เรารู้แล้ว บังเกิดใหม่ ในอริยะชาติ
การกระทำอย่างนี้ ไม่มีสำหรับเรา
ด้วยสัจจะกริยานี้ ของให้เกิดสวัสดี แก่เธอ และลูกน้อยในครรภ์เทอญฯ"

=ทมะ=
ความมีสติกุมสภาพจิต วัดได้คือ
-หยุดได้ ไม่เปิดโอกาสให้อกุศล ครองชีวิต
-ความคุมได้ ไม่ลุแก่อำนาจ กิเลส 
-ฝึกฝนยกระดับภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญาได้
-เปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ประเสรีฐกว่าได้
=ธิติ=
ธิติ แปลว่า กฎอันมั่นคง 
ก็คือ กฎธรรมชาติ วิวัฒนาการธรรมชาติ กฎเหตุปัจจัยปรุงแต่งของธรรมชาติ
ที่ปรุงแต่งให้เป็นสามโลก ตัวเรา สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบของจักรวาล
ส่วนกฎกติกามารยาท ที่ประกอบเป็นวัฒนธรรม ของ มนุษย์ อันมี
คุณธรรม จริยะธรรม วัฒนธรรม ปรมัตถธรรม รวมทั้งอริยะธรรม ที่พุทธเจ้าค้นพบ
ก็มีความสำคัญที่ต้องเคารพเช่นกัน
สรุปเคารพ ทั้งกฎธรรมชาติ และกติกาที่ดีงาม ของวัฒนธรรมมนุษย์
=ขันติ=
อยู่กับสภาวะธรรม ก็ต้องอดทน
อยู่กับคน ต้องอดกลั้น ทั้งที่ มากระทบจากภายนอก และ การเย้ายวนกิเลสภายใน
อดทนต่อความยากลำบากในการฝึกฝนพัฒนาตน และนำคนสู่ทางสว่าง
=จาคะ=
สละ สลัด ทิ้งออกจากชีวิต อย่างไม่ไยดี
สละทรัพย์ส่วนเกิน
สละหัวโขน
สละกิเลส
.................................
ธรรมเพื่อการหลุดพ้น จาก อำนาจเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส
และธรรมะเพื่อ เป็นผู้ครองเรือนที่ดี เป็นสมาชิกสังคมที่ดี
ต่างกันที่ ธิติ กับขันติ
ผู้ต้องการหลุดพ้น ..........จากอำนาจเพลิงอารมณ์ทุกข์ เพลิงกิเลส
ต้องเคารพ กฎเหตุปัจจัยปรุงแต่งของธรรมชาติ 
ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่ง และฝึก ให้ กฎเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ชำระจิต
และดำรงค์ชีวิต ในทางกุศล วิมุติ
ผู้ที่ยังต้อง มีครอบครัว สืบทอดวงค์สกุล........ทำหน้าที่ ของชีวิตครอบครัวที่ดี
ก็ ต้องมีความอดทน ต่อการกระทบจากกระแสโลก บุคคลใกล้ชิด
อดทนต่อการฝึกตน นำคนสู่ทางกุศล
และอดทนต่อการกำหราบกิเลส ภายใน ไม่ให้ลุแก่อำนาจ
............................
สรุปทั้ง โลกุตระ ธรรม ฆาราวาสธรรม
สัจจะ ทมะ ธิติ ขันติ จาคะ เป็นธรรมที่ให้คุณ แก่ชีวิต ที่แท้จริง 
ด้วยการเข้าใจ และเคารพ ทั้งกฎธรรมชาติ กติกามารยาท ที่ดีของวัฒนธรรมมนุษย์
สาธุ
.........................
อ่านต่อจาก
http://www.palipage.com/watam/piyapan4/K00043.htm


พระจันทร์ ทำหน้าที่ ตามกฎธรรมชาติ ชีวิตก็เช่นกัน

แชร์ 11300 ดู | 2 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • puling222
  puling222 2013-11-16 05:13
  ชีวิต มีสองฝั่งฝาก
  รู้แบบวิชาการ ส่องเห็นโลก
  รู้แบบวิชชา ส่องเห็นใจตนเอง
  ส่องจนพบ ทางที่เย็น กาย วาจา ใจ คือสำเร็จ สาธุ
  กุญแจไขความสุข มีหลายสิ่ง
  1.-โดยกามคุณห้า
  2.-โดยญาณ อิ่มในความรู้
  3.-โดยฌาน อิ่มในความมั่นคงจิต อารมณ์
  4.-โดย วิมุติ วิโมกข์ นิพพาน วิชชา วิสุทธิ์ วิเศษ วิเวก วิราคะ วิสังขาร
  ..สามข้อแรก เป็นกุญแจไขความสุขชั่วคราว ไม่ยั่งยืน
  ..เลือกอย่างไร ชีวิตเป็นไปเช่นนั้น...สาธุ
 • puling222
  puling222 2013-11-18 07:24
  1.ทุกข์ส่วนตน(สังขารโลก)
  ...ฝึก ถอนอาลัย คลายกำหนัด ทำอาสวะสิ้น..
  ปลุกสัมมาสติ โพธิปัญญาตื่น เลิกชงอารมณ์ทุกข์ ซ้ำเติม เวทนาทุกข์
  และไม่เป็นทาส กิเลส ตัณหา อุปาทาน...
  2.ทุกข์สังคม(สัตว์โลก)
  ...ปลุกโพธิจิต จิตอาสา เอื้อเฟื้อ เมตตา อภัย..
  ทำหน้าที่ ที่เป็นมงคลชีวิต ให้โอกาสชีวิตที่ด้อยโอกาส
  3.ทุกข์ของระบบชีวาลัย(โอกาสโลก)
  ..หยุด..ควบคุม..เปลี่ยนแปลง..
  วิสัยทัศน์ และพฤติกรรม..ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  รักษ์ สมดุลย์สิ่งแวดล้อม
  ..........
  พุทธเจ้า จำแนกทุกข์ เป็นสาม
  -สภาวะทุกข์ ฝึกทำใจยอมรับ สัจจะธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ต่อวิถีชีวิตที่ ประเสรีฐกว่า ปรับตัว ตามสภาพ
  -เวทนาทุกข์ ฝึกให้อดทน ต่อการฝึกฝนตนเอง นำชนสู่ทางจริงดี งาม สุข
  -อารมณ์ทุกข์ ฝึกแยก ความคิด อารมณ์ เจตนา ความรู้ ความอยาก ฝ่ายลบ...ทิ้งออกจากชีวิตอย่างไม่ไยดี
  เจริญกุศล และ โพธิปักขิยธรรม..
  ยกระดับภูมิจิต ภูมิธรรม ภูมิปัญญา..ให้ยิ่งขึ้น สาธุ
  ...........
  โลกนี้มีทั้งพลังบวก หรือ"กุศล"...........................(กุศลธรรมมา)......ให้ผลเป็น วาสนา บุญ กุศล มงคล บารมี สุคติ อริยะภูมิ เป็น"สุข"
  พลังลบ หรือ "อกุศล"......................................(อกุศลธรรมมา).....ให้ผลเป็น กิเลส กรรม วิบาก วิบัติ ทุคติ อบายภูมิ เป็น"ทุกข์"
  พลังชีวิตตามธรรมชาติ หรือ "อัพยากตา"...............(อัพยกตาธรรมมา)..ให้ผลเป็น วิมุติ จาก วิสัยทัศน์ ความรู้ยิ่ง ฉลาด สติปัญญาตื่น
  พบทางชีวิตที่สงบ สะอาด สว่าง เย็นกาย เย็นวาจา เย็นใจ  พุทธภูมิ สาธุ..เป็น"สงบเย็น"
  เลือก เอาพลังบวก เจริญให้ยิ่ง เพิ่มพูล สลายพลังลบ ออกจาก ชีวาในชีวิต
  "ท้องฟ้า มีสิ่งวิเศษ สาม สุริยัน จันทรา ดารา
  มนุษย์มีสิ่งวิเศษ สาม จิ้ง ชี่ เสิ้น(พลังสติ พลังปราณชีวิต พลังเบิกบานของสติปัญญารู้แจ้งชีวาในชีวิต)
  สุภาษิตจิน
  .............
  จะสุข ทุกข์ เย็น อยู่ที่ตัวเราเอง จะเลือก คิดลบ..คิดบวก..คิดเป็นกลางเห็นสัจจะธรรมของธรรมชาติ และวางลง