เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

ระบบร่างกาย กับ สุขภาพดี ปู่ลิง

2011-04-11 07:34
ระบบ ของร่างกาย ปู่ลิง
ระบบร่างกายมนุษย์

ระบบร่างกายมนุษย์
โครงสร้างการทำงานของร่างกายมนุษย์
ในการศึกษาทางจิตวิทยา
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ซึ่งการที่มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมานั้นเป็นเพราะระบบการทำงานของร่างกาย
ไม่ว่านักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน
ต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าร่างกายมนุษย์ สัตว์ หรือพืชทั้งหลายจะมีโครงสร้าง
ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
จนกระทั่งถึงส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุด
แต่ละส่วนจะมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน
โดยไม่มีส่วนใดที่สามารถทำงานอย่างอิสระ
ยกเว้นเม็ดเลือด โดยประมาณได้ว่า 75 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของร่างกายผู้ใหญ่
ประกอบด้วยน้ำ ส่วนที่เหลือเป็นสารประกอบทางเคมี
สารประกอบเหล่านี้รวมตัวกันเป็นเซลล์ หลายร้อยชนิด
ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของร่างกาย มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนพื้นโลก
โดยเฉลี่ยแล้วร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ 80 – 100 ล้านล้านเซลล์
แต่ละชุดจะถูกกำหนดให้มีการเจริญเติบโตและทำหน้าที่เฉพาะ
โดยเซลล์ชนิดเดียวกันจะรวมตัวเป็น
-เนื้อเยื่อ (tissues)
เนื้อเยื่อหลาย ๆ ประเภทเมื่อมาทำงานร่วมกัน เรียกว่า
-อวัยวะ (organ)
แต่ละอวัยวะเมื่อทำงานร่วมกันเรียกว่า
-ระบบ (system)
อาจแสดงโดยแผนผังต่อไปนี้
ดังนั้น เมื่อเซลล์มารวมกลุ่มเป็นเนื้อเยื่อพิเศษ
เช่น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท กระดูก ฯลฯ
เนื้อเยื่อเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ
และในที่สุดอวัยวะเหล่านี้จะถูกจัดสรรเป็นระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น
-ระบบกล้ามเนื้อ
-ระบบต่อมต่าง ๆ
-และระบบประสาท เป็นต้น
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน
เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ
การทำงานของระบบภายในร่างกาย อาจจำแนกออกได้เป็น 10 ระบบ ดังนี้
1. ระบบผิวหนัง (Intergumentary System)
ทำหน้าที่ห่อหุ้มปกคลุมร่างกาย ประกอบด้วยผิวหนัง (Skin)
และอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง เช่น ขน ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำมัน
2. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)
ทำหน้าที่ช่วยทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว
3. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)
ทำหน้าที่ทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายอีกด้วย
4. ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System)
ทำหน้าที่นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
และนำคาร์บอนไดออกไซด์กับของเสียจากเซลล์มาขับทิ้ง
นอกจากนี้ ยังนำฮอร์โมนที่ผลิตได้จากต่อมไร้ท่อเพื่อส่งไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
5. ระบบหายใจ (Respiratory System)
ทำหน้าที่รับออกซิเจนจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย
และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากภายในออกมาขับทิ้งสู่ภายนอกร่างกาย
โดยอาศัยระบบไหลเวียนโลหิตเป็นตัวกลางในการลำเลียงแก๊ส
6. ระบบประสาท (Nervous System)
เป็นระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบในร่างกาย
ให้สัมพันธ์กันโดยทำงานร่วมกับระบบต่อมไร้
ท่อนอกจากนี้ยังทำหน้าที่รับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
7. ระบบต่อมต่าง ๆ (glands System)
ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน (hormone)
ซึ่งเป็นสารเคมีและของเหลวโดยทำงานร่วมกับระบบประสาท
ในการควบคุมปฏิกริยาการเผาผลาญต่าง ๆ ในร่างกาย
8. ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ทำหน้าที่ย่อยสลายอาหารที่รับประทานเข้าไป
ให้เป็นสารอาหาร และดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

9. ระบบขับถ่าย (Excretory System)
ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการให้ออกจากร่างกาย
10. ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
ทำหน้าที่สืบทอด ดำรงและขยายเผ่าพันธุ์
ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์

http://chanya666.blogspot.com/2009/09/blog-post_23.html

..................................
ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของร่างกาย
ทำงานสัมพันธ์กันโดยที่โครงกระดูกเป็นโครงสร้างที่ใช้ค้ำจุนร่างกาย ให้คงรูปร่าง
ป้องกันส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกาย และช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
โดยการทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อ

:: ระบบโครงกระดูก ::
==>
ระบบกระดูกของมนุษย์ทำหน้าที่พยุง
และป้องกันอวัยวะภายในของร่างกาย
ตลอดจนเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อประกอบด้วย
โครงกระดูกมากกว่า 200 ชิ้น

โครงกระดูกมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

-ค้ำจุนละรักษารูปร่างให้ทรงตัวอยู่ได้
-ป้องกันอวัยวะภายในร่างกาย
เช่น กระดูกซี่โครงป้องกันหัวใจ ปอด และตับ
กะโหลกศีรษะป้องกันเนื้อเยื่อสมอง เป็นต้น
-เป็นที่ยึดเกาะของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อเยื่อ
-ช่วยในการเคลื่อนที่
-สร้างเม็ดเลือด
ไขกระดูกที่อยู่ภายในกระดูกจะทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
-เป็นแหล่งสะสมสำคัญของธาตุแคลเซียมละฟอสฟอรัส

http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson6.php

....................................
//-ร่างกาย เป็นเครื่องจักรยนต์ คอมพิวเตอร์มีชีวิตที่อัศจรรย์
เขาซ่อม สร้างตนเองใหม่ๆได้ ขึ้นอยู่กับ "7วัน เราใช้ชีวิตอย่างไร?"
-การออกกำลัง ทุกครั้ง พลังงานร่างกาย จะแบ่งเป็น สี่ส่วน
1.ให้พลังงานไปใช้
2.หมุนเวีัยน ดึงอาหารสำรองมาใช้ โดยการทำงานของ
ไมโทคอนเดรีย แปรรูปกรดแลคติก เป็นพลังงานใหม่
3.ให้ความร้อน เพื่อรักษาแกนในร่างกาย มีอุณหภูมิ ระดับ 37องศา C
4.กระตุ้นการสร้าง ไยประสาทประสานเป็นเครื่อข่าย
ให้เกิดเป็นความทรงจำ และเก็บไว้ ให้ โปรแกรม ซ่อมแซม เป็นหลักในการ
"จะสร้างร่างกายให้ แข็งแรง หรือ ทอนให้อ่อนแอ"
.................................
//-กระดูกมนุษย์จะมี"เซลล์กินกระดูก"
กินและสร้างใหม่ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ออกกำลัง อาหาร การรับแสงแดด
จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น หรือ อ่อนแอลง มากกว่า"การเสื่อมตามอายุไข"
................................
//-จริงๆ ยังมีอีกสองระบบที่สำคัญต่อชีวิต ที่มีชีวา อิๆ
-ระบบกลายพันธุ์
ที่ทำให้ คนแยกจากลิงไม่มีหาง ที่เป้นญาติใกล้ชิด หรือซิมแปนซี เมื่อ 4ล้านปีก่อน
ทุกวันร่างกายรับสารพิษ จากสิ่งแวดล้อม นำเข้า จิตคิดเอง
ทำให้ระบบสั่งให้เซลล์กลายพันธุ์ เกิดขึ้น
แต่ระบบภูมิต้านทาน เม็ดเลือดขาว จะกำจัด เราจึงไม่กลายพันธุ์
หากระบบนี้้ ทำงาน ผิด หรือพลาด เซลล์เหล่านี้ก็จะพัฒนาเป็น"เซลล์มะเร็ง"
-ระบบ ตัวตนคลื่นความคิด
ความคิดด้านกุศล เคารพธรรมชาติ
จะส่งคลื่น พิเศษ ให้ทุกระบบร่างกาย สามัคคี มีแฮง เปล่งแสงชีวาให้แก่ชีวิต จิตชิวๆ
ทำให้........"เรามีสุขภาพ กาย จิต สังคม สิ่งแวดล้อม ดีด้วยกัน"....... อย่างแน่นอน
ชัวร์ปึกๆๆ อิๆ
..........................

"""""""""""""""""""""""""""""
//-ขอบคุณสาระดีๆ ที่ส่งมาให้ สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม
  

อายุเพียงตัวเลข สุขจากเสก ชีวิต ชีวาให้ใสๆ โลกหมุน เรียนรู้ โยกตามไป พรหมลิขิต

แชร์ 6287 ดู | 1 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2011-04-24 09:03
  //-มีปรัชญา ของ"โอมัยคัยยัม" ที่ชอบคือ
  "ชีวิตสั้นนัก..........สหายเอ๋ย
  อย่าละเลย...........ทำสิ่งที่ตนหวัง
  เพียงแต่ ตนท่าน....ไม่เดือดร้อน เพราะเราทำ
  (เวลากรรม............มัจจุราช ไมเคยคอยใคร)
  วรรคสุดท้ายนี้ ดช.ปู่ลิง เติมเข้าไป อิๆ
  ..............................
  //-ชีวิตจริงๆ มีแค่หนึ่งวัน
  ชีวิตจริงมีแค่ เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว
  ชีวิตจริงๆ มีแค่ ลมหายใจเข้า และออก อิๆ
  .............................
  //-แต่มันจะต่อเนื่อง ได้ยาวแค่ไหน เป็นเรื่องฟ้า จริงๆ
  -ถ้าเราเสพกุศล และความรู้ที่ให้คุณต่อเนื่อง
  อนาคต ก็จะสะสมพลังชีวาในชีวิตที่ดี
  หากชาติหน้าทีจริง ก็ได้สู่สุคติแน่ๆ
  หากไม่มีนี่คือ"กำไรชีวิตที่มีชีวา บ้าดี"
  ..............................
  //-ชีวิต ยังอยู่ด้วยอาหาร
  อาหารในพุทธธรรมความหมายคือ"เครื่องค้ำจุนชีวิต
  1.อาหารที่เป็นวัตถุธาตุ
  ได้แก่ปัจจัยสี่ เครื่องมืออำนวยความสะดวก ต่อความสามารถเรา
  2.อาหารคือผัสสะ
  ที่ปราถนาบางคนแค่เซกส์ก็สุดยอดอิๆ
  3.อาหารคือ เจตนา
  อุดมการณ์ ตั้งความหวังไล่จับ ดูพวกบ้าลัทธิวิปลาสเป็นตัวอย่าง
  ชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรผิดจริงอิๆ
  4.อาหารคือ ความรู้
  รู้จนปรุงแต่ชีวิตแบบไม่เป็นทาส กระแส แฟชั่นค่านิยมภายนอก
  ไม่เป็นทาสแรงขับชีวิต อคติภายใน อิๆ
  ............................
  //-จริงๆชีวิตเลือกได้
  และเขียนบทให้ตนเองเล่นได้บ้างเท่าที่ธรรมชาติจะเมตตาให้
  ดช.ปู่ลิง ก็เขียนไว้สามบท
  -คิดไม่เหมือนใคร
  -ทำไม่เหมือนใคร
  -ทดแทนคุณแผ่นดิน เท่าที่ทำได้จริง
  ไม่ใช่เพ้อฝัน
  การทำตัวให้ทำได้
  ตนเองต้องมีสุขภาพดีก่อน
  จึงเลิกใช้ตนเองเป็นวัวเป็นควาย
  มาศึกษา เรียนรู้ วิธี"ขี่เครื่องยนต์ คอมพ์ ที่มีชีวิต" อิๆ
  ......................
  //-หรรษากับชีวิตนะครับ
  บ้าดี ดีกว่าเป็นคนบ้าแน่นอน อิๆ บาย