เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

PULING

PULING的บล๊อก

PULING的主頁 | ดูทั้งหมด

ปรัชญา

คำค้น:ปรัชญา  โลก  ธรรม  2012-08-28 12:37
โลกงดงามเสมอ ถ้า ใจเราน้อมลงมา มอง สาธุ  http://www.youtube.com/watch?v=dEk0bamXv6k&feature=related  

แสงยามเช้า สาธุ

แชร์ 1220 ดู | 2 ความเห็น

Footprints

ความเห็น

 • PULING
  PULING 2012-08-28 12:38
  ชีวิต บางครั้งต้อง"หยุดตั้งหลัก" ปลดปล่อย กาย จิต วิญญาณ พบเสรีภาพ ที่แท้จริง สาธุ
 • PULING
  PULING 2012-09-26 17:01
  ปรัชญา...รักในการที่จะเรียนรู้ (แบบฝรั่ง)
  ปรัชญา...ปัญญา หลักรู้ หลักคิด  เป็นแสงนำทางชีวิต(แบบอินเดียโราย)
  ปรัชญา...ปัญญามีตีน(แบบเต๋า จีน)
  สนทนาปรัชญา ตามกาล เป็นมงคลชีวิต
  ปรัชญา แบบวิชาการ จบลงที่"เป็นนักปราชญ์"
  นักปราชญ์ ที่ครบเครื่องคือ
  -แตกฉานโลก
  -แตกฉานธรรม
  -แตกฉานภาษา
  -มีปฏิภาณ ไหวพริบเป็นเลิศ
  ............
  ส่วนพุทธศาสนา มีวิสัยทัศน์ ที่มองเห็นด้วยตาปัญญา
  ที่สุดคือ"ชนะอุปาทาน ที่สร้างอารมณ์ทุกข์
  และอยู่ร่วมกับ เวทนาทุกข์ สภาวะทุกข์อย่างเป็นมิตร"
  ..............
  การจำทำสิ่งใดสำเร็จ ประกอบด้วยองค์สาม
  -จักขุมา....มีวิสัยทัศน์
  -วิธุโร......มีการบริหารจัดการ อย่างมีหลักการ ระบบ โปร่งแสง โปร่งใส
  -นิสยะอุปสัมปันโน...มีนิสัยดี จนไม่ขาดผู้อุปถัมภ์
  นิสัยที่ดี เกิดจากการ ฝึกฝน มีวินัย ที่วิญญูชนยอมรับ ได้
  ....................
  //-มนุษย์มีสองตาเนื้อ แต่มีตาปัญญา ห้าคู่คือ
  -พุทธะจักษุ....มองโลกด้วยสัมมาสติโพธิปัญญา เหนือ อุปาทาน ในตน
  -ธรรมะจักษุ...มองโลกเห็น ธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ละเอียดเป็นชั้นๆ
  -สมันตะจักษุ...มองโลกด้วย วิชาการ หลากหลายมิติ หลายแขนง
  -ญาณ ฌาณ จักษุ...มองโลกผ่านจิตใจที่สงบ สงัด สมถะ สันโดษ สมาธิที่ลึกล้ำ
  -ทิพย์จักษุ....มองเห็นความสัมพันธ์ละเอียดอ่อน ข้าม กาละ เทศะ
  ............................
  ว่างๆฝึกปิดตานอก เปิดตาใน"ตาปัญญา" ให้ตื่น
  เพื่อ เราจะไม่ต้อง
  -ทุกข์ทรมาน จากอารมณ์ ที่ชงโดย
  ราคะ โทสะ โมหะ ทิฐิ มานะ โศก และความคิดแบบหดหู่ฟุ้งซ่าน
  -อิ่มใจ จาก กุศล และเย็นใจ จากวิมุติธรรม
  -มีอิสระ จากบ่วง มนุษย์(กระแส แฟชั่น ค่านิยม แบบการตลาด)
  บ่วงทิพย์ทั้งหลาย
  -แข็งแรง มี สติปัญญาที่ตื่นแล้ว กุมสภาพ กาย อารมณ์ เจตนา ความรู้ ความอยาก
  แรงขับชีวิต ด้วยตัวของตัวเอง สาธุ