เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Liberty Alliance - Proactive citizen

 • uthaiwan

  นวัตกรสังคม

  uthaiwan 2010-01-14 21:22

  http://www.moph.go.th/ops/doctor/drOct52/pdfOct52/P.1-2.pdf
 • uthaiwan
  #1
  uthaiwan 2010-01-14 21:30
  สานพลังปัญญาในบรรยากาศประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พี่น้องหมออนามัยมีการเกาะเกี่ยวรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลายรูปแบบ หลายปีมาแล้ว

  แต่ขณะนี้ กำลังมีความพยายามของกลุ่มเครือข่ายหมออนามัยกลุ่มหนึ่งที่ขบคิดกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนพลังหมออนามัยที่เน้นการสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชนและสังคมให้ได้ดียิ่งขึ้น

  ต่อยอดจากทุนความดีของหมออนามัยที่สั่งสมกันมายาวนาน จากการทุ่มเททำงานพัฒนาสาธารณสุข
  ส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือควบคุมป้องกันโรคและเยียวยารักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ทั่วประเทศ การแยกกันทำงานกระจายกันอยู่โดด ๆ ตามสถานีอนามัยต่าง ๆ ก็มีคุณประโยชน์ในระดับหนึ่ง แต่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแนวราบ ร่วมคิด ร่วมทำ เชื่อมโยง หนุนเสริมกันและกัน จะเพิ่มพลังของกันและกันก็ยิ่งทำงานได้ดีและทำดีได้มากยิ่งขึ้น


  ดั่งบทกวีของ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ว่า
  ?เป่าเถ้าที่จวนมอด วะวับวอดมิวายแสง
  จุดเพลิงอันเริงแรง เป็นเปลวลุกขึ้นโลมลาม
  ผูกไผ่ทีละไผ่ ไปเป็นแพสะพานข้าม
  ผูกข้อต่อตาตาม ไปเป็นต้นตระหง่านตรง
  เรียงจุดทีละจุด เป็นเส้นสุดเป็นทรวดทรง
  จดเจตนาจง เรียงรจนากวี
  จับใจมาใส่ใจ จึงฝากใจเป็นไมตรี
  ความดีต่อความดี ประดับโลกให้งดงาม?
  แนวคิดการขับเคลื่อนของเครือข่ายหมออนามัยนี้ เขาจึงวางอยู่บนแนวทางหลักคือ ?สานพลังปัญญา เสริม
  พลังความดี? โดยมียุทธศาสตร์ 4 ประการคือ
  1. ขับเคลื่อนด้วยงานวิชาการและการจัดการความรู้นำไปสู่การขับเคลื่อนระดับนโยบาย
  2. ขับเคลื่อนด้วยหัวใจและจิตวิญญาณหมออนามัยที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
  3. ขับเคลื่อนด้วยการสานพลังเครือข่าย พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของ
  เครือข่ายภาคส่วนอื่น ๆ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  4. ขับเคลื่อนด้วยการทำงานสื่อสารเชื่อมโยงกับสังคมเหมือนปลาที่ต้องอยู่กับน้ำ
  เพื่อนหมออนามัยโปรดติดตามและเข้าร่วมขบวนการกันต่อไป ถ้าท่านเห็นดีและเห็นงามตรงกัน วารสารหมอ-
  อนามัย จะได้นำข้อมูลมาเสนอในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปด้วย
  amphon@nationalhealth.or.th
  เสริมพลังความดี
  /กันยายน - ตุลาคม 2552
  บทบรรณาธิการ
  ในช่วงนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ-
  สังคมแห่งชาติ หรือ ?สภาพัฒน์ฯ? กำลังเริ่มกระบวนการจัดทำแผนฯ
  ฉบับที่ 11 ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในทุกด้านตั้งแต่ปี
  2555 เป็นต้นไป
  สภาพัฒน์ฯ ได้เปิดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นผู้คนจาก
  ทุกภาคส่วนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ ประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
  พูดคุยกันและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก คือเรื่อง ?สัญญาประชาคม
  ใหม่ : พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล? ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการใช้
  เป็นเครื่องมือลดทอนความขัดแย้งของคนไทยที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยู่ในขณะนี้ ไปสู่สังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน

  คำว่า ?สัญญาประชาคม? นั้น ที่ประชุมตกลงกันว่าให้
  หมายถึง ?ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วน-
  ร่วมของทุกภาคส่วน และใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่างมี
  พลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการ
  ดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ยึดถือหลัก
  คุณธรรมและความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาสิทธิของ
  ตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองให้ครบถ้วน
  และมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี
  เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัย และมี
  ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน?
  แล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีการสร้าง ?สัญญาประชาคมใหม่? แล้ว
  คำตอบที่ได้คือ ให้ดูที่ความเป็น ?ชุมชนเข้มแข็ง?
  คำว่า ?ชุมชนเข้มแข็ง? ทำให้นึกหวนกลับไปถึง ?ธรรมนูญ
  ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ? ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ได้กำหนดให้ใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไปจนถึงปี 2563

  ต้องบอกว่านวัตกรรมของสังคมนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
  คณะรัฐมนตรี และได้นำเสนอต่อรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎร และ
  วุฒิสภารับทราบเรียบร้อยแล้วใน ?ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ? ได้กำหนดชุมชนเข้มแข็ง :ทิศทางใหม่ของสังคมไทย
  ?จุดคานงัด? ของสังคมไทยไว้ที่การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเหมือนกันใน ข้อ 23 ระบุไว้ว่า ?มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพครอบคลุมร้อยละ 80 ของตำบลทั่วประเทศ?และใน ข้อ 26 ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญหนึ่งที่นำสู่เป้าหมายได้กำหนดไว้ว่า
  ?ให้รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน
  การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคล
  ครอบครัว และชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้
  และพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตและการ
  สร้างเสริมสุขภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูน
  ขีดความสามารถในการดูแลตนเองและการ
  พึ่งพาตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
  อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดพื้นที่สาธารณะ
  พัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรม ภายใต้บริบท
  ทางสังคม ภูมินิเวศวัฒนธรรมและภูมิปัญญา-
  ท้องถิ่นอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง?
  นับเป็นความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี
  ที่เป้าหมายทั้ง 2 ขบวนนี้ เป็นเป้าหมายที่ตรง
  กัน เห็นพ้องต้องกัน จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า
  กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นมา
  ที่ฐานรากของสังคมไทย โดยให้ความสำคัญ
  กับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่
  ต้องการให้เป็นกระบวนการพัฒนาเป็น
  กระบวนการโดยประชาชน ของประชาชน และ
  เพื่อประชาชนในชุมชนนั้น
  นี่คือทิศทางการพัฒนาประเทศใน
  อนาคตที่คนในสังคมไทยได้ร่วมกันวางไว้
  กอง บ.ก. วิชาการ
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม