เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

  ล ง ท ะ เ บี ย น  

Union area - สุนทรียสัมมนา

 • sudpatapee

  นักจัดการความรู้

  sudpatapee 2010-05-22 23:18

  นักบริหารจัดการความรู้ที่ดี

  สุดปฐพี เวียงสี 

  การเดินทางของการจัดการความรู้ในองค์กร ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มิได้ก้าวเดินทางระเบียบแบบแผนทางวิชาการที่วางไว้อย่างเข้มข้น หากแต่เดินตามธรรมชาติการทำงาน ธรรมชาติขององค์กร ธรรมชาติของคนทำงาน เพื่อสร้างการยอมรับ เปิดประตูใจสู่การจัดการความรู้ร่วมกัน จนมาวันหนึ่งที่สุดปฐพีต้องกลายเป็นคนเล่าเรื่อง แล้วเราจะนำความรู้อะไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิก ในฐานะ คุณอำนวยของวงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วภาค เหนือ ทำให้เกิดคำถามว่า เรามายืนตรงจุดนี้ได้อย่างไร?และพบคำตอบอย่าง      น่าอัศจรรย์ใจว่า เรามีความรู้ลึกลับแบบฝังแน่น คือ 5ส นั่นเอง

  ส ที่ 1 คือ สังเกต

  การสังเกต ถือเป็นคุณสมบัติที่วิเศษที่สุดของคนทำงาน เพราะการสังเกตนับเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมต่างๆอย่างน่าประหลาด ดังเช่น กาลิเลโอเห็นก้อนหินกับปุยนุ่นหล่นทางหอเอนปิซ่า หรือการสังเกตเห็นลูกแอปเปิลหล่นของเซอร์ไอแซ็ค นิวตัน ดังนั้น การสังเกต จึงเป็นจุดเริ่มที่วิเศษสุดของการเป็นวิทยากรและนักบริหารจัดการความรู้ที่ ดี

  ส ที่ 2 คือ สงสัย

  หลายคนสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบข้าง รอบกาย รอบหัว รอบตัว แต่หากเป็นเพียงสายตาที่ทอดยาวผ่านเลยไป ย่อมจะไม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ อย่างสร้างสรรค์และอย่างมีคุณภาพ หากขาดความสงสัย

  ความสงสัยมิใช่หรือที่ทำให้เราเรียนรู้ เราเป็นคนขี้สงสัยตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบ คือ หนูจำไมนั่นเอง แต่พอเราเติบโตขึ้น เราคิดว่า เรารู้แล้ว เราเห็นแล้ว เราไม่สงสัยแล้ว กระบวนการใคร่เรียนรู้ย่อมจะไม่บังเกิดแก่คนประเภทตามมองแต่สมองหลับอย่าง แน่นอน อย่าลืม ความสงสัยไม่ใช่สิ่งเลวร้าย และไม่ใช่ความหมายของความโง่

  ส ที่ 3 คือ สืบค้น

  การสืบค้น คือ หนทางเดียวที่ทำให้สมมติฐานเป็นจริงหรือเท็จ การสืบค้นย่อมนำมาถึงความชัดเจน ความถูกต้องและความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราเห็นและคิดนั้น มีคนอื่นคิดเหมือนเราหรือแตกต่างจากเราอย่างไร มีใครบ้างที่ก้าวเดินตามหาคำตอบจนกระจ่างชัดแก่สมอง และทุกสัมผัสของการรับรู้แห่งทวารทั้งหก และการสืบค้นยังถือเป็นการขีดเขียน บันทึกความถูกต้องชัดเจนบนรอยหยักของสมองให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น

  ส ที่ 4 คือ สุ่มทดลอง

  เมื่อเราได้รับข้อมูลมาจากการสืบค้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาตรวจทาน มาทดลองปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ ผสานเป็นทักษะที่สามารถสร้างความเจริญทางความคิดแก่ตนเอง แก่หน่วยงาน แก่คนรอบข้าง จนมั่นใจในการเสาะแสวงหาความรู้นั้นแก่เรา นอกจากนี้ การสุ่มทดลองยังเป็นการสร้างการยอมรับความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีอีก ด้วย บางอย่างเหมาะกับบางคน และบางคนก็เหมาะกับบางอย่างเช่นกัน

  ส ที่ 5 คือ สรุปผล

  เมื่อหนทางการเริ่มต้นก่อกำเนิดเกิดขึ้น ย่อมสูหนทางแห่งจุดจบ หากแต่เป็นจุดนัดพบของความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน การเรียนรู้หรือแม้แต่การเป็นวิทยากร เพราะจุดบรรจบนี้เป็นมุมองศาสุดท้ายที่ 360 องศา พอดิบพอดี นั่นหมายถึง บทสรุปสุดท้ายไม่ได้หมายถึงจบ หากแต่เป็นการค้นพบ ถึงจุดเริ่มอันยิ่งใหญ่แห่งการเรียนรู้ต่อไป     
You are not a full member of the group,Can not participate in the discussion. เข้าร่วม